Antifrīzs -36°C Zaļš

Lietošanai gatavs dzesēšanas šķidrums uz etilēnglikola bāzes visām benzīna un dīzeļdzinēju dzesēšanas sistēmām. Piemērots arī kā darba šķidrums siltummaiņiem zemā un vidējā temperatūrā. Nodrošina pareizu dzinēja darbību, aizsardzību pret salu un koroziju. Sasalšanas temperatūra līdz -36 ° C. Kalpošanas laiks dzesēšanas sistēmā 2-3 gadi. Pārsniedz lielāko daļu Eiropas un starptautisko standartu, tostarp: ASTM В3306, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601, SAE J1034.

Antifrīza specifikācija (TDS)

View More

5.85825.00

Product Description

Tirdzniecības nosaukums: Antifrīzs -36°C Zaļš
Produkta veids: gatavs lietošanai
Daļa: 040914

Lietošanai gatavs dzesēšanas šķidrums uz etilēnglikola bāzes visām benzīna un dīzeļdzinēju dzesēšanas sistēmām. Piemērots arī kā darba šķidrums siltummaiņiem zemā un vidējā temperatūrā. Nodrošina pareizu dzinēja darbību, aizsardzību pret salu un koroziju. Sasalšanas temperatūra līdz -36 ° C. Kalpošanas laiks dzesēšanas sistēmā 2-3 gadi. Pārsniedz lielāko daļu Eiropas un starptautisko standartu, tostarp: ASTM В3306, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601, SAE J1034.

Rekvizīti:
Krāsa: zaļa
Relatīvais blīvums pie 20 (°C) g/cm3: 1076
Sasalšanas temperatūra (°C): 50% DI ūdenī: -36 °C
Viršanas temperatūra (°C): 107 °C
pH (ASTM D-1119): 10,5

H302 – Kaitīgs, ja norij
H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (ja norij)
P102: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
P260: neieelpot putekļus / dūmus / gāzi / miglu / tvaikus / aerosolu.
P264: Pēc darbības rūpīgi nomazgāt
P301 + P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU/ārstu.
P330: izskalot muti
P501: Saturu/tvertni izmest īpašas atkritumu savākšanas vietā

SASTĀVS: etilēnglikols, ūdens, piedevas.
RAŽOTĀJS: MASTERCHEM OÜ

Weight N/A
Pieejamais apjoms

5 lit plastmasas kanna, 10 litu plastmasas kanna, 200L (bez konteinera maksas), 1000L (bez konteinera maksas)